tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

VBA:セルの幅と高さの指定

セルの幅と高さは次の方法で指定できます。

Rangeプロパティで指定する方法

Sub test()
    Worksheets("Sheet2").Range("C2").RowHeight = 60
    Worksheets("Sheet2").Range("C2").ColumnWidth = 40
End Sub

 

Cellsプロパティで指定する方法

Sub test()
    Worksheets("Sheet2").Cells(1, 1).RowHeight = 60
    Worksheets("Sheet2").Cells(1, 1).ColumnWidth = 40
End Sub